Deze website solarcostablanca.es is gemaakt met informatieve en informatieve karakter van de diensten die het bedrijf kan bieden aan haar klanten of toekomstige klanten, kan het web worden gebruikt gratis en persoonlijk door gebruikers die toegang hebben tot het. In het algemeen onderwerpen wij ons aan de bepalingen van de Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, alsmede aan de Wet op de Diensten van de Informatiemaatschappij (LSSICE), Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel.

Toegang tot deze website impliceert kennisneming en aanvaarding van de volgende gebruiksvoorwaarden:

Voor de oplossing van elk conflict dat kan voortvloeien uit het bezoek aan de website, onderwerpen de eigenaar van de website en de gebruiker zich aan de jurisdictie die is vastgesteld door de huidige wetgeving, met afstand van elke andere jurisdictie, aan de hoven en rechtbanken van Torrevieja.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD. De acuerdo con la actual normativa en materia de PROTECCIÓN DE DATOS, le detallamos la información básica a cerca del tratamiento de los datos que pudiesen ser recogidos en nuestra web:

Gegevensbeheerder: Costa Levante Obras Y Mantenimientos SL, gevestigd te Avenida Muchamiel 4. CP 03550. Sant Joan D´Alacant (Alicante), CIF B42663252 e-mail info@costalevanteobras.com. Costa Levante Obras Y Mantenimientos SLSolar Costa Blanca, als verantwoordelijke voor de verwerking, informeert de gebruikers van haar website Solar Costa Blanca via deze Privacy Policy over de behandeling en bescherming van de persoonlijke gegevens van de gebruikers die kunnen worden verzameld door hun browsen of het contracteren van diensten die zij uitvoeren in dit portaal. Het gebruik van deze website door de gebruiker impliceert de aanvaarding van dit privacybeleid.

Solar Costa Blanca neemt de maatregelen die nodig zijn om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. verwerking van persoonsgegevens en op het vrije verkeer van die gegevens, en in aangelegenheden die daar niet onder vallen bij organieke wet nr. 15/1999 van 13 december 1999 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Gegevens van persoonsgegevens, Koninklijk Besluit 1720/2007, van 21 december, waarbij het reglement voor de ontwikkeling van de organieke wet inzake de bescherming van persoonsgegevens (Ley Orgánica de Protección de Carácter Personal) wordt goedgekeurd. Gegevensen Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel. Evenzo heeft de onderneming de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en wijziging, verlies en ongeoorloofde verwerking en/of toegang te voorkomen.

Het bedrijf verzamelt door middel van formulieren op de website gegevens met als doel uw verzoeken of vragen te beantwoorden en de contacten en relaties die daaruit voortvloeien te onderhouden. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het beheer en het onderhoud van sommige van de geleverde diensten en zijn opgenomen in de specifieke geautomatiseerde bestanden van de gebruikers van de diensten van de onderneming. Wij vragen uw ondubbelzinnige toestemming wanneer u contact met ons opneemt en ons uw gegevens verstrekt voor dit doel, dat ook een legitiem belang kan dienen of nodig is om een relatie te beheren of om u de gevraagde dienst te leveren en u daarvoor te factureren. De verstrekte gegevens worden bewaard voor de duur van de zakelijke relatie of voor de jaren die nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven, behalve in gevallen waarin dat wettelijk verplicht is. U heeft het recht om bevestiging te krijgen of Solar Costa Blanca uw persoonsgegevens verwerkt, daarom heeft u het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, rectificatie van onjuiste gegevens of verzoek om verwijdering van de gegevens wanneer de gegevens niet langer nodig zijn. Wij vragen ook uw toestemming om u producten en diensten aan te bieden die verband houden met de gevraagde producten en diensten en om klanten aan ons te binden. Wij geven uw gegevens niet door aan derden, behalve indien wettelijk vereist, en zij worden bewaard zolang onze relatie voortduurt.

Ik vraag ook uw toestemming om met u te communiceren en/of u uit te nodigen voor evenementen die door ons bedrijf worden georganiseerd.

De gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verzending van commerciële communicatie door een e-mail te sturen naar het hierboven vermelde adres.

Rechten: De gebruiker kan te allen tijde, onder de in de geldende wetgeving vastgestelde voorwaarden, het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking van de verwerking en portabiliteit uitoefenen. Deze rechten kunnen door de gebruiker worden uitgeoefend door per post contact op te nemen met de onderneming op het hierboven vermelde adres van de hoofdzetel of door een e-mail te sturen naar het volgende adres info@solarcostablanca.es.

Evenzo kan de gebruiker een klacht indienen bij het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming (bevoegde toezichthoudende autoriteit op dit gebied), met name wanneer hij/zij geen genoegdoening heeft gekregen bij de uitoefening van zijn/haar rechten, door te schrijven naar hetzelfde bureau, C/ Jorge Juan, nº 6, 28001 – Madrid, of via het web: https://www.agpd.es

Cookies: Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Een cookie is een klein bestand dat bij elk bezoek aan de website naar uw computer wordt gestuurd, bijvoorbeeld om uw browser te achterhalen. Gebruikers kunnen hun browser instellen om alle cookies te blokkeren, hoewel sommige functies van deze site dan mogelijk niet werken. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie over de gebruiker te verzamelen.

Deze website gebruikt ook cookies van derden of social plugins van [Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram en Google]. Als u wilt weten welke gegevens via deze sociale plugins worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan, bezoek dan het respectieve privacybeleid.