Het doel van deze juridische kennisgeving is om gebruikers van Solar Costa Blanca, waarvan de bedrijfsnaam van de Data Controller Costa Blanca Paneles Solares SL is, met maatschappelijke zetel te Calle del Chelin 12, CP 03114. Alicante, CIF B13665658, dat is haar beleid van bescherming van de privacy en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die gebruikers vrij en vrijwillig te verstrekken.

Solar Costa Blanca informeert u dat zij uw persoonlijke gegevens heeft gespecificeerd in het bijbehorende register van verwerkingsactiviteiten van het bedrijf genaamd Web User Management.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is de toestemming die wordt verkregen van de eigenaar van de gegevensverwerking bij het invullen van onze verschillende online formulieren en de uitdrukkelijke aanvaarding daarvan.

Het doel van de creatie, het bestaan en het onderhoud is de verwerking van de gegevens met als enig doel het effectief kunnen maken van het verzoek tot aankoop van producten/diensten/evenementen en/of informatie en/of het doen van een donatie en/of het registreren als lid en/of het ondersteunen van onze decaloog van acties alsmede het versturen van informatie over Solar Costa Blanca indien u deze uitdrukkelijk heeft aanvaard.

De ontvangers van de informatie zijn alle afdelingen, afdelingen, lokalen en gelieerde entiteiten waarin Solar Costa Blanca is georganiseerd en deze zal niet worden doorgegeven aan derden, behalve in gevallen waarin er een wettelijke verplichting is om dit te doen.

In ieder geval heeft u het recht om bevestiging te krijgen of Solar Costa Blanca uw persoonsgegevens verwerkt of niet en daarom heeft u het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, rectificatie van onjuiste gegevens of verzoek om verwijdering van de gegevens wanneer de gegevens niet langer nodig zijn.

De velden van de verschillende online formulieren met een asterisk moeten worden ingevuld om uw verzoek tot aankoop/informatie/donatie en/of lidmaatschap en/of ondersteuning van onze decaloog van acties effectief te kunnen maken.

De Website heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen, in overeenstemming met het beveiligingsniveau voor gegevensbescherming dat haar bij wet is opgelegd, om de veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens die deel uitmaken van haar geautomatiseerde bestand te waarborgen. De gebruiker dient zich er echter van bewust te zijn dat de huidige veiligheidsmaatregelen op het internet niet onneembaar zijn en dat de gebruiker derhalve niet veilig is voor mogelijke illegale en ongeoorloofde inbraken, die niet onder de verantwoordelijkheid vallen van Solar Costa BlancaDe Commissie heeft haar uiterste best gedaan om de gegevens in overeenstemming met de wet te beschermen.

Het cookiebeleid van de website van Solar Costa Blanca is uiteengezet in de overeenkomstige sectie.

De website van Solar Costa Blanca doet haar best om uw gegevens up-to-date te houden. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gegevens ligt echter bij de eigenaar ervan, vandaar dat de gebruiker van de website in geval van wijziging van de gegevens deze doorgeeft aan de Bestandsbeheerder, waarbij hij alle verantwoordelijkheid afwijst indien hij zijn verplichting om de wijzigingen door te geven niet nakomt.

De levering van de dienst van deze website en de onderhavige gebruiksvoorwaarden van de website vallen onder het Spaanse recht. Voor elke tegenstrijdigheid in de uitvoering, interpretatie of naleving van deze voorwaarden onderwerpen de partijen zich aan de bevoegde rechterlijke instanties.